Հայաստան - Արցախ

Իրաւապաշտպան ՀԿ-ներ. «Բա­ցա­ռել «­կար­միր բե­րետներ»-ի ներ­կա­յու­թիւ­նը հաւաքներին»

«ԱԼԻՔ» – Քաղաքական իրավունքների հայկական կենտրոնը եւ Հայաստանի հելսինկեան կոմիտէն հրապարակել են համատեղ յատուկ զեկոյց՝ յունիսի 12-ին Երեւանում՝ ՀՀ ԱԺ նստավայրի մօտ տեղի ունեցած հաւաքի եւ ոստիկանութեան գործողութիւնների վերաբերեալ։ Տեղեկացնում է Panorama.am-ը:

Կատարւած մանրազննին հետազօտութեան արդիւնքում զեկոյցն անդրադառնում է հաւաքի ընթացքում տեղի ունեցած միջադէպերին եւ ոստիկանութեան գործողութիւններին, որոնց բազմաթիւ դրւագներ պարունակում են ՀՀ Քրէական օրէնսգրքով արգելւած արարքներ։

«Արձանագրւած փաստերը հիմք են տալիս ենթադրելու, որ նռնակների կիրառումը ոստիկանապետ Ա․ Յովհաննիսեանի եւ ոստիկանութեան զօրքերի հրամանատար Ա․ Բաբայեանի ուղիղ հրամանով է տեղի ունեցել:

Ար­ձա­նագր­ւած փաս­տե­րը հաշ­ւի առ­նելով՝ Քա­ղա­քա­կան ի­րաւունք­նե­րի հայ­կա­կան կենտ­րո­նը եւ Հա­յաս­տա­նի հել­սին­կեան կո­միտէն առաջարկում են.

1. Բա­ցա­ռել յա­տուկ նշա­նա­կու­թեան գումար­տա­կի ծառայող­նե­րի («­կար­միր բե­րետներ») ներ­կա­յու­թիւնը հաւաքնե­րին, քա­նի դեռ չեն ներկայացւել հա­մո­զիչ փաստարկ­ներ, որ ներ­կայ ան­ձնա­կազ­մը ան­ցել է վերապատրաստում, տի­րա­պե­տում է Մար­դու ի­րա­ւունք­նե­րի չափանիշներին եւ կա­րող է հա­ւա­սա­րակշռւած ծա­ռա­յու­թիւն տա­նել։

2. Ան­յա­պաղ եւ հա­սա­րա­կու­թեան հա­մար թա­փան­ցիկ ծառայո­ղա­կան քն­նու­թիւն անցկաց­նել՝ ոս­տի­կա­նու­թեան կողմից թոյլ տր­ւած բռնարարքների եւ այլ իրաւախախտումնե­րի, նե­րա­ռեալ հա­ւա­քի մաս­նա­կից­նե­րի ուղ­ղութեամբ յա­տուկ մի­ջոց չհան­դի­սա­ցող տար­բեր առարկաներ նե­տե­լու եւ լրագ­րող­նե­րի մաս­նագի­տա­կան օրինա­կան գոր­ծու­նէ­ու­թիւնը խոչըն­դո­տե­լու վե­րա­բե­րեալ։

3. ՀՀ հա­կա­կո­ռուպ­ցի­ոն կո­մի­տէ­ին՝ ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանապետ Ա­րամ Յով­հան­նի­սեա­նի եւ ոս­տի­կա­նու­թեան զօր­քե­րի հրա­մա­նա­տար Հայկ Բաբայեանի գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րի ա­ռնչու­թեամբ քրէ­ա­կան վա­րոյթ նա­խա­ձեռ­նել՝ ա­ռանց օրէնքով նա­խանշ­ւած հիմ­քե­րից որ­եւէ մէկի առկայութեան յա­տուկ մի­ջոց­ներ կի­րառե­լով լի­ա­զօ­րու­թիւն­նե­րը չա­րա­շա­հե­լու յանցա­կազ­մի յատ­կա­նիշ­ե­րով։

4. Ի­րաւա­պահ մար­մին­նե­րի ներ­կա­յա­ցուցիչ­նե­րին՝ խուսափել հապ­ճէպ ու մի­ա­կող­մա­նի յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րից, օբիեկ­տիւ քն­նու­թիւն իրականացնել եր­կու կող­մե­րի գործողութիւննե­րի ա­ռն­չու­թեամբ։ Չեն­թարկ­ւել իշխանութիւննե­րի՝ քա­ղա­քա­կան նպա­տա­կա­յար­մարու­թեամբ պայ­մա­նաւորւած եւ ոչ ի­րաւա­չափ պա­հանջ­նե­րին եւ յայտարա­րու­թիւն­նե­րին։

5. Խա­ղաղ հա­ւաք­նե­րի կազ­մա­կեր­պիչնե­րին՝ բազ­մա­մարդ հա­ւաք­նե­րի ըն­թաց­քում ներգ­րաւել ան­հրա­ժեշտ քա­նա­կի հաւա­քի կար­գադ­րիչ­ներ, ա­պա­հո­վել վեր­ջին­նե­րիս եւ հա­ւա­քի ղե­կա­վար­նե­րի միջեւ մշ­տա­կան կապը եւ համագործակցութիւնը ոս­տի­կա­նու­թեան հետ՝ հաւա­քի ընթացքը խախ­տող ան­ձանց մեկու­սաց­նե­լու նպա­տա­կով»,- ասւած է հրապարակւած զեկոյցում:

Related Articles

Back to top button